آزمون وکالت97:تاثیر کمک حافظه حقوق مدنی

آزمون وکالت97:تاثیر کمک حافظه حقوق مدنی
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/24 0 نظر 6,912 بازدید

مفتخریم 18 سوال حقوق مدنی آزمون وکالت 97 عینا در کمک حافظه حقوق مدنی 2جلدی و 2سوال عینا در کتاب تست قوانین خاص حقوقی مطرح شده بود.

1-حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر صادر شده و اموال او میان وراث حینالفوت تقسیم شده است. اگر پس از صدور حکم موت 1 فرضی و تقسیم اموال، غایب پیدا شود، کدام مورد صحیح است؟​
1)وراث در هرحال در مقابل شخص غایب، موظف به استرداد عین اموال و منافع آن و همچنین پرداخت مثل یا قیمت اموال تلف شده هستند.
2)اگر عین اموال موجود باشد، به غایب باز می‌گردد، و الا حقی بر وراث ندارد.
3)آن‌چه از عین اموال و منافع و عوض آن که موجود باشد، به غایب باز می‌گردد.
4)اگر عین اموال موجود باشد، به غایب باز می‌گردد، اما در مورد عوض اموال مصرف شدنی، غایب حقی ندارد.

گزینه 3. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد اول، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 45.

2-عقد وقف در کدام یک از موارد زیر، باطل است؟
1)وقفی که به موجب اراده واقف، متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است.
2)وقف مالی که در اجاره شخص دیگری است.
3)وقف مالی که میان واقف و موقوف‌علیه، مشاع است.
4)وقف مالی که نسبت به آن، شخص دیگری حق ارتفاق دارد.

گزینه 1. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، صص 554 و 555.

3-شخص «الف» اتومبیل معینی را به عنوان فضولی به شخص «ب» می فروشد. اگر اتومبیل مذکور متعلق به غیر باشد، کدام مورد در خصوص این معامله، صحیح است؟
1)اگر معلوم شود «الف» از صاحب مال وکالت داشته، معتبر است.
2)در هر حال غیرنافذ است.
3)غیرنافذ است و تنها با تنفیذ «الف» معتبر می‌شود.
4)غیر نافذ است و تنها با تنفیذ صاحب مال معتبر می‌شود.

گزینه 2. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد اول، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 306.

4-کدام مورد در خصوص هزینه های انجام تعهد، صحیح است؟
1)هزینه استرداد مورد ودیعه، به عهده مودع است.
2)هزینه استرداد عین مستأجره در فرض انقضای اجاره، بر عهده موجر است.
3)هزینه تأدیه ثمن از سوی خریدار، به عهده فروشنده است.
4)هزینه استرداد مورد عاریه، به عهده معتبر است.

گزینه 1. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، صص 376 و 379.


5-بیع اعیان ترکه توسط وراث، در فرضی که دیونی به ترکه تعلق گرفته است، چگونه است؟
1)نافذ است و طلبکاران به نسبت سهم وراث، حق رجوع به آنان را دارند.
2)نافد نیست و تنها با تنفیذ طلبکاران، نافذ می‌شود.
3)نافذ است، اما طلبکاران می‌توانند معامله را فسخ کنند.
4)نافذ نیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون آنها، نافذ می‌شود.

گزینه 4. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 658.


6-در صورتی که از نقض تعهد قراردادی، خسارتی وارد شده باشد، کدام مورد در خصوص اختیار متعهد، صحیح است؟
1)فقط حق مطالبه خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت  آینده، مطلقاً حق ندارد.
2)درصورت اثبات، حق مطالبه عدم‌النفع محتمل را دارد.
3)حق مطالبه توأم خسارت عدم انجام تعهد و اجرای اصل تعهد را دارد.
4)پیش از الزام به ایفای تعهد نیز، حق مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد را دارد.

گزینه 4. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد اول، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 272.


7-کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات، صحیح است؟
1)چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر این‌که توانایی حفظ حیوان را نداشته باشد.
2)چنانچه صاحب از خطر حمله آگاه نباشد، مطلقاً مسئول نیست.
3)نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، فی‌نفسه تقصیر است.
4)صاحب هر نوع حیوان، تنها درصورتی مسئول است که تقصیر او در نگهداری از حیوان اثبات شود.

گزینه 3. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص (حقوقی)، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 501.


8-در بیمه شخص ثالث، در کدام مورد، بیمه‌گر نمی‌تواند پس از جبران خسارت زیان دیده، به راننده مسبب حادثه رجوع کند؟
1)زیان دیده فاقد گواهینامه باشد.
2)خسارت، ناشی از استعمال مورد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد.
3)راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسیله نقلیه آگاه باشد.
4)خسارت، ناشی از مستی راننده مسبب حادثه باشد.

گزینه 1. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد اول، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 572.


9-بر اساس قانون مدنی، اگر مالک به نحوی از انحا، حقّ خود را به یکی از غاصبان منتقل کند، کدام مورد درخصوص آن غاصب، صحیح است؟
1)فقط می‌تواند به یکی از لاحقین خود رجوع کند.
2)درصورتی که انتقال مجانی باشد، حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.
3)فقط می‌تواند به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلف شده است.
4)دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

گزینه 4. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد اول، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، صص 396 و 397.


10-در عقد نکاح در دو فرض زیر، کدام مورد صحیح است؟
فرض اول- عدم رعایت مصلحت موکل
فرض دوم- خروج از حدود اختیارات توسط وکیل
1)در فرض اول، نکاح صحیح و غیرقابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غیرنافذ است.
2)در هر دو فرض، نکاح غیرنافذ و منوط به تنفیذ موکل است.
3)در فرض اول، نکاح غیرنافذ است و در فرض دوم، نکاح صحیح و قابل فسخ است.
4) در فرض اول، نکاح صحیح و قابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غیرنافذ است.

گزینه 2. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 37.


11-درصورتی که اختیار تعیین مهر به شخص ثالث داده شود. کدام مورد صحیح است؟
1)شخص ثالث نمی‌تواند بیش از صد و ده سکه بهار آزادی معین کند.
2)شخص ثالث نمی‌تواند بیش از مهر‌المثل معین کند.
3)شخص ثالث نمی‌تواند بیش از مهر‌المتعه معین کند.
4)اصولاً شخص ثالث در تعیین مهر به هر میزان، مختار است.

گزینه 4. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 67.


12-درصورت تفاوت قیمت مبیع در وضعیت بی‌عیبی با ثمن معامله، ارش در خیار عیب چگونه محاسبه می‌شود؟
1)قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی‌عیبی تعیین می‌شود و فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته و بقیه را به عنوان ارش، به مشتری رد کند.
2)فروشنده موظف است ما‌به‌التفاوت قمیت مبیع در وضعیت بی‌عیبی با ثمن معامله را به عنوان ارش به مشتری بپردازد.
3)فروشنده موظف است ما‌به‌التفاوت قیمت مبیع در وضعیت معیوبی و وضعیت بی‌عیبی را به عنوان ارش به مشتری بپردازد.
4)قمیت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی‌عیبی تعیین می‌شود و فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت را به مشتری رد کند و مابقی را نگه دارد.

گزینه 1. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد اول، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 368.


13-کدام مورد درخصوص رجوع خریدار به فروشنده فضولی، بابت جبران خسارت، صحیح است؟
1)تنها در فرضی که فروشنده از فساد بیع آگاه و خریدار از فساد بیع ناآگاه است، فروشنده موظف به جبران خسارت خریدار است.
2)درصورت وقوع خسارت و اثبات آن، در هر حال فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند.
3)فروشنده موظف به جبران خسارت خریدار ناآگاه از فساد است، خواه خود او (فروشنده) به فسادذ بیع آگاه باشد یا ناآگاه. 
4)فروشنده‌ای که به فساد بیع آگاه است، در هرحال در مقابل خریدار ضامن است، خواه خریدار به فساد بیع آگاه باشد یا ناآگاه.

گزینه 3. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 202.


14- با این فرض که قرارداد طرفین تابع قانون پیش فروش ساختمان است. در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد پیش فروش توسط پیش فروشنده چه حقی دارد؟
1)پیش فروشنده به محض عدم پرداخت بها، حق فسخ قرارداد پیش‌فروش یا الزام خریدار به ادای دین را دارد.
2) چنانچه پیش خریدار ظرف یک ماه پس از ابلاغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نکند. پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.
3) پیش فروشنده باید ابتدا دعوای الزام به پرداخت بهای قرارداد را مطرح کند و درصورت عدم امکان الزام، پیش فروشنده حق فسخ دارد.
4)پیش فروشنده یک ماه پس از تاریخ سررسید دین و عدم پرداخت بها در مدت یاد شده، حق فسخ قرارداد را دارد.

گزینه 2. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص (حقوقی)، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 478.


15-کدام مورد درخصوص تصرف شرکا در مال مشاع، صحیح است؟
1) هر نوع تصرف مادی منوط به اذن شریک است، اما تصرف حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود، نیازمند اذن شریک نیست.
2) تصرف حقوقی نسبت به کل، چنانچه بدون اذن شریک انجام شود، باطل است.
3) تصرف مادی و حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود، نیازمند اذن شریک نیست.
4)هر نوع تصرفی، خواه مادی خواه حقوقی در جزء مشاع یا کل مال مشترک، نیازمند اذن شریک است.

گزینه 1. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، صص 348 و 350.


16-با فرض اینکه ضامن در حین عقد ضمان، از مضمون عنه اذن گرفته باشد. هرگاه در مرحله پرداخت، شخص ثالثی دین را به مضمون له پرداخت کند. کدام مورد صحیح است؟
1) اگر شخص ثالث، با اذن ضامن پرداخته باشد، ولو به قصد تبرّع ضامن حقّ رجوع به مضمون‌عنه را دارد.
2) ضامن، مطلقاً حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
3) ضامن، در هر حال حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
4)اگر شخص ثالث، تبرعاً دین را پرداخت کرده باشد، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد.

گزینه 4. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 465.

17-اگر در بیع، بایع حوال داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد و بعد بطلان بیع معلوم شود. کدام مورد درخصوص حواله، صحیح است؟
1) صحیح است، لکن محال علیه بری می‌شود.
2) باطل است، هرچند برای صحت حواله، لازم نیست محال علیه مدیون محبل باشد.
3) صحیح است، زیرا برای صحت حواله، لازم نیست محال علیه مدیون محیل باشد.
4)باطل است، زیرا برای صحت حواله، لازم است محال‌علیه مدیون محیل باشد.

گزینه 2. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، صص 471 و 476.


18-بر مبنای قانون مدنی، کدام مورد درخصوص منافع عین مرهونه، صحیح است؟
1) منافع، خواه متصل باشد یا منفصل، داخل در رهن است.
2) از آنجا که رهن منفعت باطل است. منافع عین مرهونه، داخل در رهن نیست.
3) منافع متصل، داخل در رهن است و منافع منفصل، داخل در رهن نیست.
4)اگر منافع، عین مستقلی را تشکیل دهد داخل در رهن است.

گزینه 3. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 524.


19-اگر موصی به کلکی باشد. کدام مورد درخصوص تعیین فرد صحیح است؟
1) با ورثه است و آنان باید از بینِ مصادیقی که عرفاً معیوب نباشد، انتخاب کنند.
2) با موصی له است و او می‌تواند هر مصداقی را انتخاب کند.
3) با موصی له است و او می‌تواند از فرد متوسط انتخاب کند.
4)با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.

گزینه 1. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 630.


20-کدام مورد درخصوص قتل به عنوان مانع ارث، صحیح است؟
1) قتل عمد و شبه عمد، مطلقاً
2) قتل عمد، همواره و قتل غیر عمدی، در مورد خاصی
3) قتل در تمام موارد، خواه عمدی یا غیرعمدی
4)در تمام موارد، تنها قتل عمد

گزینه 2. ر.ک. دکتر مهدی فلاح خاریکی، کمک حافظه حقوقی مدنی (دوره دو جلدی)، جلد دوم، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، ص 663.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

جامع نکات حقوق مدنی(مجموعه کتاب های استاد)

جامع نکات حقوق مدنی(مجموعه کتاب های استاد)

مولف:دکتر مهرداد زمانی-دکتر فهیمه تقوی مندی-سروش تکلو (نوبت چاپ:دوم) تعداد صفحات:622 صفحه

دانلود فیلم آموزش حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قراردادها)

دانلود فیلم آموزش حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قراردادها)

این فایل (14 ساعت) شامل مباحث : (کلیات،انعقادعقد،آثارعقد،انحلال قرارداد،معاملات فضولی،شروط ضمن عقد،سقوط تعهدات)می باشد که بصورت تصویری و پایه ای بابهترین کیفیت ،توسط دکتر فیض اله جعفری آموزش داده می شود.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

مفتخریم هر 20 سوال آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 97 عینا در کمک حافظه آیین دادرسی کیفری مطرح شده بود.

دلمشغولی های داوطلبین پس از آزمون وکالت97

دلمشغولی های داوطلبین پس از آزمون وکالت97

اکنون بعد از آزمون وکالت است، احتمالاً شما هم مشتاق هستید تا سریع‌تر کلید پیشنهادی ارائه شده از سوی مؤسسات مختلف را ببینید یا شاید هم ترجیح می‌دهید به آن توجه نکنید!

آزمون وکالت 97: معجزه ی مرور سریع(3 روزبه آزمون)

آزمون وکالت 97: معجزه ی مرور سریع(3 روزبه آزمون)

در 3 روز باقی مانده تا آزمون وکالت چه بخوانیم؟ در این مدت قرار نیست مطلبی را یاد بگیرید یا حفظ کنید، هدف یادآوری نکات و کلیدها واژه‌ها است.در مرور نکات وسواس نداشته باشید.مطالب را فقط از طریق مرور چشمی به حافظه کوتاه مدت انتقال بده! 

آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه جزای عمومی و اختصاصی

آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه جزای عمومی و اختصاصی

14 سوال حقوق جزای آزمون وکالت97 عینا از کتاب های کمک حافظه عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.

نتایج آزمون وکالت97 اعلام شد

نتایج آزمون وکالت97 اعلام شد

نتایج داوطلبان آزمون وکالت سال 1397 امروز در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت

شانس قبولی داوطلبین در آزمون وکالت 97

شانس قبولی داوطلبین در آزمون وکالت 97

بر اساس آمار تعداد شرکت‌کنندگان به نظر می‌رسد داوطلبان کانون مرکز امسال شانس بیشتری برای قبولی دارند و رقابت در کانون‌های چهارمحال‌وبختیاری و اردبیل از بقیه سخت‌تر است

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

دانلود فیلم آموزش حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قراردادها)

دانلود فیلم آموزش حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قراردادها)

این فایل (14 ساعت) شامل مباحث : (کلیات،انعقادعقد،آثارعقد،انحلال قرارداد،معاملات فضولی،شروط ضمن عقد،سقوط تعهدات)می باشد که بصورت تصویری و پایه ای بابهترین کیفیت ،توسط دکتر فیض اله جعفری آموزش داده می شود.

تازه ها

 

 

 عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید