آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه آیین دادرسی کیفری
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/21 0 نظر 6,613 بازدید

مفتخریم هر 20 سوال آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 97 عینا در کمک حافظه آیین دادرسی کیفری مطرح شده بود.

1-آیا دادگاه کیفری یک می‌تواند پس از شروع به رسیدگی، قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
1)بلی، مطلقاً
2)خیر، مطلقاً
3)بلی، درصورت عدم صلاحیت ذاتی
4)بلی، درصورت عدم صلاحیت محلی

گزینه 3 صحیح است . 
ر.ک به ماده 403- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 103.


2-در کدام یک از موارد زیر، تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه الزامی است؟
1)در جرایم احصا شده توسط قانونگذار، هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود
2)در همه جرایم به استثنای جرایم درجه 7 و 8، هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکنند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود.
3)در جرایم خاص، هرگاه متهم خود معرفی نکند.
4)در همه جرایم به استثنای جرایم درجه 7 و 8، هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند.

گزینه 1 صحیح است . 
ر.ک به ماده 348- در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه

 در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، صص 76-77


3-در کدام صورت، رای دادگاه تجدیدنظر استان غیابی تلقی می‌شود؟
1)متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده، اعم از آنکه رای دادگاه تجدیدنظر دایر بر محکومیت یا برائت باشد.
2)متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده و رای دادگاه تجدیدنظر نیز دایر بر محکومیت متهم باشد.
3)متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدینظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد.
4)متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده و رای دادگاه تجدیدنظر دایر بر محکومیت متهم باشد.

گزینه 2 صحیح است .
ر.ک به ماده 461- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می شود، قطعی است.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص137


4-در کدام یک از موارد زیر، محاکمات دادگاه غیرعلنی خواهد بود؟
1)در جرایم غیرقابل گذشت و درصورت درخواست شاکی
2)در جرایم غیرقابل گذشت و درصورت درخواست طرفین
3)در جرایم قابل گذشت و درصورت درخواست متهم
4)در جرایم قابل گذشت و درصورت درخواست شاکی

گزینه 4 صحیح است .
ر.ک به ماده 352- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 79


5-در جرایم مذکور در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله پرونده در کدام یک از موارد زیر صورت می‌گیرد؟
1)شاکی یا بیشتر شاکیان، در حوزه قضائی دادگاه نیز اقامت داشته باشند.
2)شاهد یا بیشتر شهود، در حوزه قضائی دادگاه نیز اقامت داشته باشند.
3)رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح به منظور حظم نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
4)احاله ندادن پرونده به حوزه قضائی دیگر، موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

گزینه 3 صحیح است . 
ر.ک به ماده 420- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.
تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 113


6-به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارند، در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
1)در دادگاه محل دستگیری، درصورتی که از اتباع خارجی باشند.
2)در دادگاه محل دستگیری، درصورتی که از اتباع ایران باشند.
3)در دادگاه محل دستگیری، اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
4)در دادگاه تهران، اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.

گزینه 2 صحیح است . 
ر.ک به ماده 316- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 15


7-اثر پذیرش اعاده دادرسی پس از شروع به محاکمه جدید، بر آثار و تبعات حکم مورد اعاده دادرسی چیست؟
1)به صرف تجویز اعاده دادرسی، آثار و تبعات حکم اولی متوقف می‌شود.
2)مطلقاً تغییری در آثار و تبعات حکم اولی صورت نمی‌پذیرد.
3)درصورتی که دلایل اقامه شده قوی باشد، یا صدور قرار، آثار و تبعات حکم اولی متوقف می‌شود.
4)درصورتی که دلایل اقامه شده قوی باشد، آثار و تبعات حکم اولی متوقف می‌شود.

گزینه 3 صحیح است. 
ر.ک به ماده 479- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می ‏گیرد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 154


8-آرای کدام یک از دادگاه‌های زیر، در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است؟
1)اطفال و نوجوانان
2)اطفال و نوجوانان، صرفاً درخصوص افراد نابالغ
3)کیفری دو
4)انقلاب، به جز جرایم موارد مخدر

گزینه 1 صحیح است . 
ر.ک به ماده 444- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 132


9-اگر طرفین دعوا با توافق کتبی، حقّ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را اسقاط کنند، اثر حقوقی آن چیست؟
1)تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آن مسموع نیست.
2)درخواست تجدیدنظر آنان مسموع نیست.
3)به جز درخصوص صالحیت قاضی صادر کننده رأی، تجدیدنظر با فرجام‌خواهی آنان، مسموع نیست.
4)تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان، جز درخصوص صلاحیت دادگاه با قاضی صادر کننده رأی مسموع نیست.

گزینه 4 صحیح است . 
ر.ک به ماده 430- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 124


10-به استنساخ دادنامه توسط ذی‌نفع، در کدام دسته از جرایم تصریح شده است؟
1)در مطلق جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
2)جرایم منافی عفت مشروط به حرمت اطلاع شاکی از مطالب آن و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 
3)فقط جرایم منافی عفت
4)صرفاً جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

گزینه 2 صحیح است .
ر.ک به ماده 380- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در اینصورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. تبصره 1- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.  تبصره 2- در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 94


11-در کدام دسته از جرایم، به امکان ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی تصریح شده است؟
1)جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی
2)جرایم قابل گذشت
3)جرایم غیرقابل گذشت، درصورت درخواست کتبی طرفین
4)جرایم قابل گذشت، درصورت درخواست کتبی طرفین

گزینه 2 صحیح است . 
ر.ک به ماده 192- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 220


12-اگر دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، تحقیقات دادسرا را ناقص تشخصص دهد، تکلیف چیست؟
1)بدون نقض قرار، می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود، اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
2)قرار را نقض می‌کند و حسب مورد، خود، تحقیقات را تکمیل می‌کند یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد.
3)قرار را نقض می‌کند و خود، تحقیقات را تکمیل می‌کند.
4)قرار را نقض می‌کند و تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد.

گزینه 1 صحیح است . 
ر.ک به ماده 274- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 274


13-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از صدور حکم قطعی، چگونه موجب تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌شود؟
1)عند‌الاقتضا، حسب درخواست دادستان
2)الزاماً، حسب درخواست دادستان
3)عند‌الاقتضا، حسب درخواست محکومٌ‌علیه
4)الزاماً، حسب درخواست محکومٌ‌علیه

گزینه 3 صحیح است . 
ر.ک به ماده 483- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 155


14-محاکمات دادگاه کیفری یک، در چه صورت، ضبط صوتی و تصویری می‌شود؟
1)بنا به تشخیص رئیس حوزه قضائی است.
2)ضبط صوتی الزاماً و ضبط تصویری در صورت تشخیص دادگاه
3)به تشخیص دادگاه واگذار شده است.
4)درصورتی که رسیدگی دادگاه علنی باشد.

گزینه 2 صحیح است . 
ر.ک به ماده 400- محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 102


15-ضابطان دادگستری، در کدام یک از جرایم زیر، می‌توانند رأساً متهم را بازداشت کنند؟
1)در جرایم مشهود موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت»، ماده 302 ق.آ.د
2)در جرایم مشهود، مطلقاً
3)در جرایم غیرمشهود، درصورتی که قراین و امارات قوی دالّ بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
4)در جرایم مشهود، درصورتی که قراین و امارات قوی دالّ بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.

گزینه 4 صحیح است . 
 ر.ک به ماده 44- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. 
ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می کنند. 
ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده(46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 96


16-درخصوص قرار نظارت قضائی، کدام مورد صحیح نیست؟
1)قابل اعتراض نیست.
2)شامل یک یا چند دستور نظارت قضائی است.
3)اختیاری است.
4) دارای مدت معین است.

گزینه 1 صحیح است. 
ر.ک به ماده 247- بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره 1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، ص 258-259


17-دادگاه کیفری متعاقب واخواهی، مکلف به رعایت کدام یک از موارد زیر است؟
1)دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادلّه و دفاعیات واخواه اتخاذ تصمیم مقتضی
2)درصورت اقتضاء دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادلّه و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی
3)صرفاً بررسی ادلّه و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی
4)صرفاً دعوت واخواه با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادلّه و دفاعیات وی و اتخاذ تصمیم مقتضی

گزینه 1 صحیح است . 
ر.ک به ماده 407- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، صص 105-106


18-چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه، حکم محکومیت کیفری اجرا شود، تکلیف دستور ضبط وثیقه چیست؟
1)کان لم یکن تلقی می‌شود.
2)اجرا می‌شود.
3)دستور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر می‌شود.
4)دستور ضبط یک چهارم وثیقه صادر می‌شود.

گزینه 3 صحیح است . 
ر.ک به ماده 236- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. 
در اینصورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌‏گذار جدید اقدام میکند.

تبصره 1- هرگاه متهم یا وثیقه‏‌گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، صص 250-251


19-در کدام یک از موارد زیر، بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است؟
1)قرار اناطه در مورد جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
2)قرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
3)عدم احراز ملائت کفیل توسط بازپرس
4)قراهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت

گزینه 3 صحیح است . 
ر.ک به ماده 221- کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.
ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده 271- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.
ماده 273- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود.
 در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به‌عمل می‌آید.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، صص 268-270


20-فرماندار یکی از شهرستان‌های غیرمرکز استان، مرتکب بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شود. رسیدگی به جرم وی در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟
1)دادگاه کیفری دو تهران
2)دادگاه کیفری یک تهران
3)دادگاه کیفری یک مرکز همان استان
4)دادگاه کیفری دو مرکز همان استان

گزینه 4 صحیح است . 
ر.ک به ماده 308- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌‏های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
ر.ک به ماده 598 ق تعزیرات 1375ـ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه ‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد. ( جرم با لحاظ درجه خارج از صلاحیت دادگاه کیفری یک است ) 
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1395 ) ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری، ج 2 ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان، صص 43-44

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

مجموعه سوالات 5 سال آزمون وکالت(تا پایان سال 97)

مجموعه سوالات 5 سال آزمون وکالت(تا پایان سال 97)

مولف:قاسم حسین آبادی   به همراه برنامه ریزی درسی

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

 آزمون وکالت 98:(منابع پیشنهادی دوراندیشان)

آزمون وکالت 98:(منابع پیشنهادی دوراندیشان)

معیارهای انتخاب مناسب‌ترین منبع آزمون وکالت: 1- توجه به سطح علمی و میزان آمادگی خود 
2- مدّت زمان و وقتی که می‌توانید به مطالعه اختصاص دهید.
3-ویژگی و شرایط فردی ( کند‌خوان بودن! – تند‌خوان بودن! – زمان شروع تا آزمون!

دلمشغولی های داوطلبین پس از آزمون وکالت97

دلمشغولی های داوطلبین پس از آزمون وکالت97

اکنون بعد از آزمون وکالت است، احتمالاً شما هم مشتاق هستید تا سریع‌تر کلید پیشنهادی ارائه شده از سوی مؤسسات مختلف را ببینید یا شاید هم ترجیح می‌دهید به آن توجه نکنید!

قبولی در آزمون وکالت(با تصور و خیال ذهنی)

قبولی در آزمون وکالت(با تصور و خیال ذهنی)

چگونه از تصور و تخیل ذهنی برای قبولی در آزمون وکالت استفاده کنیم؟! هر آنچه که در ذهن انسان رسوخ کند خداوند آن را به ما داده است، برماست که آن را باور کنیم و برای واقعیت بخشیدن به آن کاری کنیم.

آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه جزای عمومی و اختصاصی

آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه جزای عمومی و اختصاصی

14 سوال حقوق جزای آزمون وکالت97 عینا از کتاب های کمک حافظه عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.

چهار نکته مهم برای قبولی در آزمون وکالت و کسب رتبه ممتاز

چهار نکته مهم برای قبولی در آزمون وکالت و کسب رتبه ممتاز

در این مقاله شمابا چند نکته بسیار مهم که تأثیر بسزایی در موفقیت شما دارد  آشنا میشوید. یاد میگیرید که چه چیزی را بیشتر بخوانید چگونه منابع را انتخاب کنید و چه قدر بخوانید و در نهایت چگونه بخوانید

 آزمون وکالت98:مناسبترین منبع کدام است؟

آزمون وکالت98:مناسبترین منبع کدام است؟

مناسب‌ترین منابع وکالت 98 کدامند؟ اولیّن و یکی از مهمترین گام‌های قبولی در آزمون‌های حقوقی، بخصوص آزمون وکالت 98، انتخاب و تهیه‌ی منابع مطالعاتی مناسب است.

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 2

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

تازه ها

 

 

 عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید