نوشته‌ها

الحاقات کلاس تصویری جزای اختصاصی

تغییرات و اصلاحات جدید درس حقوق جزای اختصاصی (دکتر شادی عظیم زاده) ویژه داوطلبین محترمی که این کلاس تصویری  را تهیه نموده اند را در دو قسمت جداگانه در زیر مشاهده می فرمایید.

 

حقوق جزای اختصاصی – پارت اول

 

 

حقوق جزای اختصاصی – پارت دوم

 

در صلاحیت دادگاه ها (صلاحیت ذاتی و نسبی)

صلاحیت: عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشد.

 

مفهوم صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف ، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای، به حکم قانون است.

 

صنف: برای تشخیص مراجع صالح باید دانست که واحدهای قضاوتی( مراجع) تشکیل دهنده ی سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف، مراجع قضاوتی (حقوقی و کیفری) و مراجع اداری تقسیم می شوند.

 

نوع: در هر صنف، مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عمومی ، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی امور، جز آن هایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می باشند. و مراجع استثنایی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آن هایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.

 

درجه: در هر نوع از مراجع قضاوتی ، درجاتی وجود دارد، بدین شکل که مرجع حقوقی تجدید نظر( درجه بالا) متمایز است و برای رسیدگی به ماهیت یک دعوا در مرحله ی تجدید نظر حتماً باید قبلاً در مرحله ی نخستین( درجه پایین) نسبت به آن رای صادر شده باشد مگر در موارد استثنایی.

 

صلاحیت محلی: پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح براساس صنف ، نوع و درجه تعیین گردید. باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است، کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی صالح محسوب می شود و باید به دعوا رسیدگی نماید.

 

خصوصیات قواعد صلاحیت ها
صلاحیت ذاتی: از قواعد آمره است از این امر دو نتیجه حاصل می شود:
الف) لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع و مراحل رسیدگی: یعنی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار دارد، چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باید حتی بدون ایراد ذی نفعی (ایراد در اینجا نقش تذکر را دارد) از رسیدگی به آن خوداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

ب) بی اثر بودن توافق : اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی، دعوا را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد واگذار نمایند چرا که توافق برخلاف قواعد آمره بی اثر است.

 

صلاحیت محلی: قواعد صلاحیت محلی علی الاصول از قواعد مخیره شمرده می شود:

با توجه به این قاعده ۳ حالت ذیل متصور است:
الف) چنانچه دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد و خوانده در اولین جلسه ی دادرسی نسبت به آن ایراد نماید، طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.

 

ب) در صورتی که ایراد به عدم صلاحیت محلی پس از اولین جلسه ی دادرسی باشد به موجب ماده ۹۰ آ.د.م نباید به آن ترتیب اثر داد و از نظر نتیجه مثل مورد بعدی یعنی عدم ایراد است.

 

ج) در صورتی که اصلاً ایرادی به عدم صلاحیت وارد نشود چون جزء قواعد مخیره است، نباید قرار عدم صلاحیت صادر شود و نهایت اینست که گفته شود، دادگاه مخیر است به دعوا رسیدگی نماید.

 

منبع: کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی / دکتر علی فلاح

پدیده مجرمانه و عنصر مادی

مفهوم عنصر مادی
تحقق خارجی، ملموس، محسوس و عینی فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.
انواع رفتار مجرمانه بر اساس عنصر مادی: رفتار مثبت ( فعل)، رفتار منفی ( ترک فعل) ، فعل ناشی از ترک فعل، حالت
نکته آزمونی:  نابینایی در شرف سقوط به چاه است شخصی که ناظر بر سقوط اوست به عمد ساکت می ماند و مرد نابینا به خاطر سکوت هلاک می شود عمل ناظر؛ ( برگرفته از آزمون سردفتری ۱۳۸۶)
–  فعل ناشی از ترک فعل است و قابل مجازات نیست، با لحاظ فقدان شرایط ماده ۲۹۵ ق. م ا ۱۳۹۲

 

مفهوم رابطه علیت یا سبیت
متن ماده ۵۳۵ ق. م . ا؛ هر گاه دو یا چند نفر با انجام « عمل غیر مجاز» در وقوع جنایتی به نحو « سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب» دیکر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنک به گودال بیفتد که در این صورت،  کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

 

اجتماع اسباب
۱-  اسباب طولی غیر مجاز: اعمال قاعده سبب مقدم در تاثیر مستند به ماده ۵۳۵ ق. م. ا ( مگر در حالت شرکت در جرم)
۲-  اسباب طولی برخی مجاز، برخی غیر مجاز : ضمان برعهده عامل یا سبب غیر مجاز مستند به ماده ۵۳۶ ق. م. ا

 

مقایسه اجتماع عوامل در فروض مختلف

فرض مساله:
۱-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند. ( ماده ۵۲۶ ق. م . ا)
۲-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل:  اگر تاثیر رفتار مرتکبان در تحقق جنایت متفاوت باشد. هریک به میزان تاثیر رفتارشان ضامن هستند.( ماده ۵۲۶ ق. م ا )
۳-  دو یا چند نفر به نحوه شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی شوند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت یا خسارت به تمام عوامل مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند ( صرف نظر از میزان تقصیر هر یک) ( ماهد ۵۳۳ ق. م. ا)

 

لزوم اثبات رابطه سبیت در جرایم ناشی از ترک فعل

مطابق ماده ۲۹۵ ق. م. ا در جرایم ترک فعل تحقق شرایط ذیل باید احراز گردد؛
۱-  لزوم وجود تکلیف قانونی یا قراردادی از قبل برای ترک فعل
۲-  لزوم توانایی ترک فعل بر انجام تکلیف
۳-  لزوم اثبات رابطه سببی بین نتیجه و ترک تکلیف

 

لزوم رابطه سببی بین عنصر مادی جرایم غیر عمدی با نتیجه آن
در لزوم رابطه سببیت در جنایات غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی ذکر این نکته ضروری است که باید رفتار توام با بی احتیاطی و خطایی باعث تحقق جنایت شده باشد. پس اگر در زمانی که فردی با نقض نظامات رانندگی مثلاً بدون داشتن گواهینامه اما با مهارت لازم رانندگی کند و دیگری ناخودآگاه خود را جلوی ماشین او پرت کند و بمیرد راننده ضامن مرگ نیست زیرا نداشتن گواهینامه، سبب مرگ حادثه دیده نبوده است به نحوی که اگر راننده گواهینامه هم داشت باز حادثه رخ می داد پس با لحاظ ماده ۵۰۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ ( که حتی چنین جنایتی خطای محض هم نیست) و با لحاظ رای وحدت رویه ۶/۷/۱۳۶۲ شماره ۱۳ که اگر کسیکه ارتکاب قتل به او نسبت داده شده هیچ گونه تخلفی ننموده باشد وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئولیتی ندارد و راننده تنها به جرم رانندگی بدون گواهینامه موضوع ماده ۷۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ قابل محکومیت است.
متن ماده ۵۲۹ ق. م. ا ؛ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

 

مساله
آقای الف که فاقد پروانه رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی شود در اینصورت ؛ ( برگرفته از آزمون وکالت ۱۳۹۰)
–  با لحاظ اینکه تخلف الف تاثیری در حادثه نداشته است به گونه ای که تقصیر او علت جنایت حاصله نمی باشد به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۲۹ ق. م.ا راننده ضامن جنایت حاصله نیست و فقط به استناد ماده ۷۲۳ ق. تعزیرات ۱۳۷۵ به جرم رانندگی بدون پروانه محکوم می شود.

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی / دکتر شادی عظیم زاده

خود را یک وکیل پایه یک دادگستری ببینید!

ممکن است برای ساده‌اندیشان این دستورالعمل به نظر غیرممکن و رویاپردازی تعبیر گردد. اما با دقت و تأمل در اطرافمان پی به صحت این دستورالعمل خواهیم برد.

مثال: تلفن(بل) هواپیما(برادران رایت) نور ساطع شده از لامپ(ادیسون) و …

همه نمونه‌هایی از تصور یک چیز قبل از ایجاد آن می‌باشد، و همگی صحت این دستورالعمل را اثبات می‌کنند.

شرط لازم برای موفقیت داشتن تصور و تجسم ذهنی مثبت است یعنی قبل از هر اقدامی شما باید دارای رویا، امید و آرزو باشید و مطمئن باشید که در این صورت موفق خواهید شد.

⚡️ اگر شما بتوانید دستیابی به هدفتان را تصور کرده و آن را از قبل ببینید توانسته‌اید که استعدادهای خود را بروز دهید. شما سرشار از استعداد هستید فقظ نگذارید تا کسی رویای شما را از بین ببرد.

شناسایی تجار در نظم تطبیقی (۱)

شناسایی تاجر
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی به نام و به حساب خود قرار بدهد. ( ماده ۱ قانون تجارت)

 

عناصر تاجر بودن
۱-    وجود شخص: منظور از کلمه « کسی» در تعریف شخص تاجر مقرر در ماده ی ۱ قانون تجارت عبارت از همه ی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی.
۲-    انجام معاملات تجاری ذاتی: منظور از معاملات تجارتی مذکور در ماده ۱ قانون تجارت، همان اعمال تجاری ذاتی ماده ۲ قانون تجارت می باشد.
۳-    انجام معاملات تجاری، به عنوان شغل معمولی با هدف امرار معاش.
۴-    انجام معاملات تجاری به نام و به حساب خود شخص.

انواع اشخاص:
۱- اشخاص حقیقی
۲- اشخاص حقوقی

• موضوع حقوق عمومی
الف- دولت : دولت حتی با انجام عملیات تجاری تاجر محسوب نمی شود چرا که با هدف سودآوری به این امور    نمی پردازد بلکه وظیفه ی اداره ی مملکتی اش انجام امور فوق را ایجاب می نماید.
ب- مؤسسات عمومی غیر دولتی: هدف اصلی آن ها ارائه خدمات است و نمی توانند تاجر باشند مثل: کمیته امداد امام خمینی، شهرداری
ج- شرکتهای دولتی تجاری و غیر تجاری
شرکتهای دولتی تجاری تاجر هستند، که این نوع شرکت ها بیشتر در قالب شرکت های سهامی عام می باشند.
شرکتهای دولتی غیر تجاری: تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.  ( ماده ۵۷۸ قانون تجارت)
• موضوع حقوق خصوصی
الف- شرکتهای تجاری: شکلاً تجاری- شرکتهایی که صرف نظر از نوع فعالیت آنها همین که در قالب معین شده در قانون تشکیل شوند تجاری هستند، چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از بین شرکت ها فقط شرکت سهامی، جزء این دسته است. ( ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
موضوعاً تجاری- شرکتهایی که شرط تجاری بودن آنها انجام عملیات تجاری است که عبارتند از شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط. ( بند ۲ تا ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت)
ب- مؤسسات و شرکتهای غیرتجاری: شرکتهایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند. ( ماده ۵۸۴ قانون تجارت)

• محدودیت های و استثنائات آزادی تجارت

محدودیت های اشخاص
۱- شخص داخلی: اشخاص ذیل نمی توانند تجارت کنند
سردفتران، قضات، کارمندان گمرک در خصوص حق العمل گمرک ، کارمندان دولت در خصوص معاملات دولتی
۲- شخص خارجی: اشخاص بیگانه نمی توانند در موارد ذیل تجارت کنند.
دلالی( م ۲ ق. دلالان)، تصدی هواپیمایی ( م ۹ ق. هواپیمایی کشور)، بانکداری
محدودیت های موضوعی
۱- در انحصار دولتی
موضوعات اصل ۴۴ قانون اساسی، دخانیات
۲- مستلزم مجوز دولتی: عمل دلالی، نمایش فیلم، آژانس مسافرتی، حمل و نقل هوایی، تأسیس انبارهای عمومی
نکته آزمونی: اگر شخصی بدون توجه به محدودیت های مذکور اقدام به تجارت نماید شاید عمل وی همچنان تجارتی به شمار آید ولی وی دیگر تاجر نخواهد بود چرا ه برای کار غیرقانونی نمی توان آثار قانونی بار کرد.
نکته آزمونی: منظور از شغل معمولی صرفاً و الزاماً تکرار عمل نیست و صرف تکرار عمل سبب تاجر تلقی شدن شخص نمی شود، بلکه منظور از شغل معمولی این است که هدف از آن شغل و فعالیت امرار معاش باشد.

پدیده مجرمانه و عنصر قانونی

عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی

 

چکیده:

قسمت اول: عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانون گذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای آن کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانون گذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.
ماده ۱ ق. م. ا – قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
نکته: لزوم عنصر قانونی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست زیرا تحقق جرم منوط به نص صریح قانون بوده و قانون، رکن لازم پدیده مجرمانه می باشد.
ماده ۲ ق.م.ا – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاته موجب جلوگیری از تصمیم های خودسرانه، استبداد قضایی و یا نقض آزادی های فردی شهروندان خواهد شد.

 

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
۱- تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی
۲- عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی

 

نتایج تفسیر مضیق قوانین کیفری
۱- تبرئه در حال شک
۲- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس
کلید واژه: عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه –  عنصر قانونی بودن جرم و مجازاتها – عطف به ماسبق نشدن
مقدمه:
قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی یا قلمروی اجرای قوانین در زمان
مفهوم قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی
اصولاً اثر قوانین ناظر به آینده و قوانین بر گذشته باز نمی گردند و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد جرم محسوب نمی شود.
تحلیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی
مبنای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۶۹ قانون اساسی می باشد.
کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی – فقط در مقررات دولتی ( همه قوانین جزایی ماهوی به جز حدود، قصاص و دیات)
عدم کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی- در کلیه احکام شرعی ( حدود ، قصاص، دیات) به استناد رای وحدت رویه ۴۵ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۶۵
استقنائات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی:
۱- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری
قوانین تفسیری: قانون تفسیری، قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند و قانون جدیدی محسوب نمی شود، پس اثر آن از تاریخی است که قانون اصلی لازم الاجرا شده است.
۲- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی لاحق که به نفع متهم باشند با رعایت مقررات ماده ۱۰ ق. م. ا
نکته آزمونی: قاعده عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی در جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات اعمال نمی شود و بنابراین، این قوانین شرعی به گذشته عطف می شوند. (مطروحه در آزمون وکالت ۱۳۹۱ و قضاوت ۱۳۹۱)
کیفیت عطف به ماسبق شدن قوانین لاحق
قوانین لاحق که به موجب آنها از رفتار سابق متهم جزم زدایی شود.
۱- اگر حکم قطعی صادر نشده باشد- قانون لاحق قابل اعمال است.
۲- اگر حکم قطعی صادر شده باشد.
الف- اگر اجرا نشده دیگر اجرا نمی شود.
ب- اگر در حال اجرا باشد قرار موقوفی اجرا صادر می شود.
ج– اگر قبلا اجرا شده اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
قوانین لاحقی که به موجب آنها مجازات جرم ارتکابی تخفیف داده شود. به استناد بند ب م ۱۰ ق. م. ا
۱- قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
۲- محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
۳- در اقدامات تامینی و تربیتی ناظر بر اطفال بزهکار نیز ولی یا سرپرست طفل می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا کند.
قوانینی که استثنائاً عطف به ماسبق می شوند.
قوانین خفیف، قوانین جرم زدا، قوانین مساعد به نفع متهم، قوانین تفسیری، قوانین ناظر بر مرور زمان، قوانین شکلی ماده ۱۱ ق. م.
کلمات کلیدی: عطف به ما سبق –  تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی- قوانین جرم زدا
منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی  / شادی عظیم زاده

راهکار رفع استرس آزمون

قبل آزمون چیکار کنیم استرس نگیریم؟!!!
روزهای قبل امتحان برای هممون یکی از پر استرس ترین روزهای زندگیمونه
سعیمون بر اینه که تا حد امکان با راهکارهایی که میگیم کمترین استرس، یادگیری راحت، امتحان دادن راحت و در نهایت کسب بهترین نتیجه رو  یاد بگیرید.

تنظیم برنامه درسی
درس خوندن هم مثل بقیه کارهای زندگی به برنامه ریزی احتیاج داره. برنامه ریزی باعث میشه تا رسیدن وقت ازمون همه ی مطالب درسی مهم و ضروری رو بخونید، از طرفی با برنامه ریزی شما از وقت هایی که قبلا هیچ کار مفیدی درش انجام نمیدادید میبینید که دارید استفاده میکنید ولی همه ی اینا اهداف و خاصیت های فرعیه برنامه ریزی است، خاصیت مهم و اصلی برنامه ریزی آرامش خاطری است که با انجام دادن آن به دست می آید.

 

چرا؟ چون به  خودتان میگویید من هرچی که لازم بود برای امتحان بلد باشم رو خوندم و در ثانی میفهمید که تمام تلاش خود را کرده  اید و با خیال اسوده به جلسه ازمون میروید.
حالا اینکه این برنامه ریزیتون چه خصوصیاتی داشته باشه خودش یک مقاله ی دیگریست، بباید یاد بگیرید که پیش از تنظیم آن یک تحقیق کوچک درباره ی میزان واقعیه زمان قابل استفاده، شرایط محیطی و مکانی،حجم دقیق مطلب و صفحات مورد مطالعه و توانایی ذهنی و سرعت مطالعه خودتان آگاهی نسبی داشته باشید و بعد شروع به مطالعه کنید.
با عشق یا تنفر؟!!!
آیا شما از آن دسته داوطلبین هستید که به بعضی از دروس عشق میورزید و از بعضی درس ها متنفرید؟ آیا خوندن اون درسایی که ازش متنفرید برای رسیدن به موفقیت ضروری اند؟ اگر اون درس هارو نخونید آیا از دیگر رقبایتان عقب می افتید؟
اگر جوابتان بله است.
شما چاره ای ندارید جز عشق ورزیدن به همه ی دروس و اون هارو با جون و دل خوندن .چرا؟ چون باید یاد بگیرید برای رسیدن به هدف های بزرگتر گاهی از علایق شخصی خود نیز باید گذر کنید.
چند راهکار برای خوندن درس هایی که ازش متنفرید
۱٫  درس های مذکور را به صورت متناوب لا به لای درس هایی که به آن علاقه دارید مطالعه کنید، منظور اینکه مثلا یه روز کامل را برای خوندن اون درسی که از خوندش اکراه دارید نگذارید.
۲٫  برای خودتان شرط بگذارید که مثلا هروقت من فلان مطلب از درس مورد علاقه ام را وقتی میخوانم که کاملا فلان مطلب از درسی که از ان نفرت دارم را یاد گرفته باشم.
۳٫  برای خود رغبت ایجاد کنید، یعنی بعد از خواندن درسی که ازش نفرت دارید یه جاییزه ی کوچیک برای خود اختصاص دهید مثل خوردن یه لیوان اب میوه ی مورد علاقه یتان و یا گوش دادن به موسیقی مورد علاقتون (خودتون حالا به جایزه ها تنوع بدید)
تناوبی درس بخوانید.
یه عادت خیلی خطرناک که معمولا در داوطلبین با معدل بالا دیده میشود این است که مثلا ۳ روز از هفته را به یک درس اختصاص میدهند  و پیش خود میگویند که تو این سه روز اون درس رو میبندم ، غافل از اینکه در سه روز بعدی که درس بعدی را شروع میکند به طور نا خودآگاه خیلی از مطالب درس قبلی را فراموش میکند و همین امر باعث بی انگیزگی فرد میشود.
به تجربه دیدیم کسانی که به طور تناوبی در روز دروس مختلفی را خوانده اند نتیجه ی کاملا بهتری گرفته اند. در تناوبی درس خواندن وقتی شما مثلا دوساعت یک درس را خوانده اید در دو ساعت بعدی ان درس قبلی در واقع در ذهن شما تثبیت میشود و وقتی دوباره شروع به خواندن ان درس میکنید با ارامش بیشتری میبینید که خیلی از مطالب خوانده شده را هنوز به خاطر دارید و در سر جلسه ازمون چون درس ها را تناوبی مطالعه کردید دیگر برای اینکه از این درس به سراغ درس بعدی بروید دچار عدم تمرکز نمی شوید.

از همین الان انتخاب کنید…

این جمله را بارها و بارها شنیده‌اید که برای دست‌یابی به موفقیت هیچ گاه دیر نیست. پس مطمئن باشید هرگاه اراده کنید تا موفق شوید تنها کافی است قدم‌های‌تان را به سمت موفقیت بلند و محکم بردارید؛ آن گاه به نتیجه‌ی دلخواهتان خواهید رسید.

بنشینید و با خود تأمل کنید. برای این مدت باقی مانده خود چه برنامه‌ای دارید؟‌ از چه روش‌های مطالعه استفاده خواهید کرد؟ چه منابعی برای مطالعه خواهید داشت؟
ابتدا با خود تصمیم بگیرید که درس خواندن مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف شماست. لازم است در کنار درس خواندن، ابزارهای موفق بودنتان را هم انتخاب کنید؛ منابعی که لازمه‌ی کار و پیروزی شما خواهند بود.
این منابع می‌تواند شامل انواع مختلفی از کتاب‌های کانون باشد که هر داوطلب با توجه به شناختی که از خود و توانایی‌های خود دارد می‌تواند با بررسی و انتخاب مناسب آن‌ها را تهیه کرده و بسته به شرایط خود از آن‌ها استفاده کند.
مرور چیست؟
مرور چیست؟ تاثیر آن در بازه مطالعه شما!!!!
فرض کنید که فردی، مطلبی را به طور دقیق مطالعه کرده است.
سوال: آیا کار تمام شده است؟  قطعاً خیر!
– چرا؟
– به این دلیل که جایگاه درک مطلب بعد از خواندن دقیق، بستری متزلزل و غیرقابل اعتماد است.
این جایگاه در بهترین شرایط، تنها قابلیت نگهداری مطالب خوانده شده، حفظ شده و درک شده را تا ۲ روز دارد و پس از آن با یک افت سریع و تصاعدی، حذف مطالب آغاز می‌شود.
این جایگاه «حافظه کوتاه مدت»(۱) نام دارد؛ حافظه‌ای مهم، اما موقت که در مطالعه باید به عنوان یک واسطه به آن نگریسته شود. واسطه‌ای که وظیفه انتقال داده‌های ورودی از طریق مطالعه را به حافظه بلندمدت، به عهده دارد.

● پس:
مکمل مطالعه دقیق هنر انتقال دادن مطالب خوانده شده به حافظه بلندمدت است. اساسی‌ترین راه در این زمینه نیز مرور است.
درست است که با خواندن دقیق و یادگیری اصولی و درک عمیق، ۹۰ درصد از راه مطالعه را می‌پیماییم؛ اما باید حواسمان باشد اگر ۱۰ درصد باقی مانده مسیر تا مقصد نهایی را ادامه ندهیم، عملاً به هدف نرسیده‌ایم و کل تلاش انجام شده، بیهوده و ابتر می‌شود. به بیان ساده، بیشتر آنچه را که در زمان مطالعه به دست آورده‌ایم، به راحتی بر باد می‌رود.
● مرور هدفمند و سازمان‌دهی شده:
اساسی‌ترین عامل حفظ مطالب خوانده شده است.
اطلاعات مهم حافظه کوتاه مدت را که هنگام مطالعه به دست آمده، به حافظه بلندمدت منتقل می‌نماید.
زمان پایداری مطالب خوانده شده را در حافظه افزایش می‌دهد.
قشر خاکستری مغز (کورتکس) را فعال می‌کند.
مرور در کدام مرحله مطالعه صورت می‌گیرد؟
مرور یکی از قسمتهای مهم مرحله بعد از مطالعه است؛ یعنی – بر اساس یک زمان‌بندی دقیق که بعداً اشاره خواهیم کرد- پس از اینکه خواندن، یادگیری و درک کامل صورت گرفت، مرور شروع می‌شود.
مرور، عامل یادگیری نیست؛ ولی یادآوری را تضمین می‌کند.
● چه چیزی را باید مرور کرد؟
اساساً در مرور، از یادداشت‌برداری‌هایی که هنگام مطالعه تهیه کرده‌ایم، استفاده می‌شود. البته می‌توان از روی منابع اصلی (کتاب، جزوه و… ) هم مرور کرد که این کار نیز مفید است؛ اما مرور هر قدر صحیح‌تر و دقیق‌تر انجام شود، تأثیر آن قدرتمندتر و عمیق‌تر خواهد بود.
● جایگاه مرور در فهم مطالب چیست؟
فهم، شامل دو سطح و مرحله است که پس از هم به صورت مرتب صورت می‌گیرد. سطح اول فهم، ورود و پایداری اطلاعات خوانده شده در حافظه بلندمدت است که هدف از آن، دسترسی ارادی به اطلاعات خونده شده در هر زمان است؛ مثلاً در زمان برگزاری امتحان یا مباحثه یا تدریس، ما نیاز به فراخوانی کامل اطلاعاتی داریم که قبلاً مطالعه کرده‌ایم.
فهم سطح اول، پیش‌نیاز فهم اصلی یعنی فهم سطح دوم است. هدف فهم سطح دوم، خلق است؛ یعنی اینکه بتوانیم از اطلاعات موجود در حافظه بلندمدت استفاده کرده و مطلب و مفهوم یا نظریه و فکر جدیدی را خلق کنیم.
حال به وظیفه مرور دقت کنید. مرور، وظیفه اجرای فهم سطح اول را بر عهده دارد؛ یعنی پایداری اطلاعات در حافظه بلندمدت.
از آنجایی که فهم سطح دوم بدون فهم سطح اول میسر نمی‌شود، مرور و جایگاه مرور در فهم مطلب، کاملاً روشن و مشخص می‌شود.
◊ مرور چگونه انجام می‌شود؟
مهم‌ترین عامل در چگونگی مرور، رعایت زمان‌بندی آن است. برای مثال، گیاهی تزیینی را تصور کنید که در گلدان زیبایی قرار دارد. آیا با یک آبیاری، ریشه‌های این گیاه می‌تواند برای همیشه از مخزن گلدان خود تغذیه کند؟
مطمئناً خیر؛ بلکه باید مثلاً هر ۳روز یک‌بار به این گیاه آب داده شود؛ زیرا با هر بار آبیاری، نفوذ آب درخاک تا ۳ روز می‌تواند جوابگوی گیاه باشد و اگر آبیاری مرتب صورت نگیرد، شاهد پژمردگی روز به روز آن گیاه زیبا خواهیم بود.

 

فواید هدف‌گذاری ده‌دهی

یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای موفقیت در آزمون‌ها هدف‌گذاری ده‌دهی است. در این هدف‌گذاری داوطلب در ابتدای هفته‌ی مطالعاتی مشخص می‌کند که در آزمون پیش رو از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال پاسخ می‌دهد.

 

هدف‌گذاری باید منطقی و واقع‌بینانه باشد نه بسیار بلندپروازانه که از رسیدن به آن مأیوس شویم و نه دست پایین که باعث تنبلی و سستی ما شود.

 

استفاده از این ابزار به شیوه‌ی صحیح و منطقی فواید زیادی برای داوطلب دارد؛ از جمله:

• باعث ایجاد انگیزه، افزایش ساعت مطالعه و پیشرفت آهسته و پیوسته می‌شود.
• مدیریت زمان بهتری در جلسه‌ی آزمون خواهیم داشت.
• به سؤالات شک‌دار پاسخ نمی‌دهیم که این موضوع باعث کاهش تعداد غلط می‌شود.
یکی از ویژگی‌های کسانی که به موفقیت می‌رسند این است که می‌دانند به دنبال چه هستند و برای رسیدن به آن هدف تلاش می‌کنند.

 

حفظ کردن را با دست راست یاری کن!

فرهنگ و عادت ِ خوب نوشتن را در خودتان نهادینه کنید.

سعی کنید مطالبی را که یاد گرفته اید یا مهم هستند و باید به یاد بســپارید، به قلم خودتان یعنی با زبان خودتان، روی کاغذ بنویســید.

تابستان فرصت بسیار مناسبی برای تمرین و تکرار این مهارت اســت اگر تلاش کنید و خودتان را به نوشــتن ملزم کنید، ماندگاری مطالب در ذهن شما بیشتر می‌شود و دقت و تمرکز خود را افزایش خواهید داد.

مکتوب کردن مطالب باعث می‌شود قدرت حفظ کردن در شما تقویت شود.

بــه ایــن روایت جالب دقت کنید: مردی نزد پیامبر از ناتوانی خود در حفظ کردن شــکایت کرد و رســول خدا (ص)فرمودند: حفظ کردن را با دســت راســت یاری کن (یعنی آنچه را میشنوی، بنویس)

 

حفظ کردن را با دست راست یاری کن!

فرهنگ و عادت ِ خوب نوشتن را در خودتان نهادینه کنید.
سعی کنید مطالبی را که یاد گرفته اید یا مهم هستند و باید به یاد بســپارید، به قلم خودتان یعنی با زبان خودتان، روی کاغذ بنویســید.

تابستان فرصت بسیار مناسبی برای تمرین و تکرار این مهارت اســت اگر تلاش کنید و خودتان را به نوشــتن ملزم کنید، ماندگاری مطالب در ذهن شما بیشتر میشود و دقت و تمرکز خود را افزایش خواهید داد.

مکتوب کردن مطالب باعث میشود قدرت حفظ کردن در شما تقویت شود.

بــه ایــن روایت جالب دقت کنید:
مردی نزد پیامبر از ناتوانی خود در حفظ کردن شــکایت کرد و رســول خدا (ص)فرمودند: “حفظ کردن را با دســت راســت یاری کن” (یعنی آنچه را میشنوی، بنویس)

گام به گام تا رسیدن به هدف

اگر به حرکت مورچه برای جابه‌جایی یک تکه آذوقه دقت کرده باشید خواهید دید که تمام تلاش خود را صرف جابه‌جایی این تکه می‌کند و با همت و تلاش در عین آرامش و آهسته و پیوسته می‌رود تا به مقصد نهایی خود برسد.
وضیعت داوطلبین موفق هم چیزی کاملاً مشابه همین عملکرد مورچه‌ی پرتلاش است. مورچه سرعت عمل بالا ولی حرکت کندی دارد؛ اما با همین سرعت خواهان رسیدن به مقصد نهایی است. وضعیت شما هم به همین صورت است. اگر هدفتان مشخص و معلوم باشد و راهتان را از پیش تعیین کرده باشید، جز دست‌یابی به  هدفتان کاری نخواهید داشت.

 

تنها لازمه‌ی کارتان این است که با برنامه‌ریزی صحیح و مرحله به مرحله پیش بروید.
موفق شدن و موفق ماندن ناگهانی به دست نمی‌آید. برای رسیدن به موفقیت باید مسیرهای سخت را پیمود. در این میان حواستان به سرعت حرکت‌تان در مسیر باشد. گاهی سرعت غیر مجاز باعث یک پیروزی موقتی خواهد شد و بعد از آن باز به حالت قبل برخواهید گشت. با سرعت مطمئن در مسیر درس خواندن حرکت کنید.
ساعت مطالعه‌ی کافی، برنامه‌ریزی دقیق و منظم، استفاده از روش‌های مطالعه‌ی صحیح در کسب پیروزی گام به گام اما آهسته و پیوسته به شما کمک خواهد کرد.
مسیر مناسبتان را با حرکت آهسته پیش ببرید تا به هدفتان که موفقیت است دست پیدا کنید.