نوشته‌ها

انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه (معاونت در جرم)

معاونت در جرم
معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، مباشر اصلی جرم را در وقوع جرم مساعدت می­نمایند.

 

لوازم تحقق معاونت
-­ لزوم فعل مثبت یا ایجابی: معاونت با ترک فعل واقع نمی­شود ولی معاونت در جرایم ترک فعل قابل تحقق است.
-­ لزوم انجام فعل معاونت بطور کامل: شروع به معاونت قابل مجازات نیست.
-­ لزوم تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون با عمل مجرم اصلی (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)
– لزوم انجام فعل مباشر بطور کامل یا حداقل شروع رفتار مجرمانه ای از سوی مباشر

 

نکته آزمونی
«معاونت در شروع به جرم» قابل تحقق است اگر آن شروع به جرم قابل مجازات باشد وگرنه رفتار معاون در صورتی قابل مجازات است که مستقلاً جرم انگاری شده باشد، اما «شروع به معاونت» قابل مجازات نیست.
مصادیق معاونت در جرم مطابق بندهای سه گانه ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۱- ترغیب.

۲- تهدید. دیگری به ارتکاب جرم

۳- تطمیع

۴- تحریک

۵- فریب و دسیسه برای وقوع جرم با سوء استفاده از قدرت

۶- ساختن یا تهیه کردن وسایل ارتکاب جرم

۷- ارائه طریق ارتکاب جرم

۸- تسهیل وقوع جرم

 

عنصر روانی معاونت در جرم
معاونت مستلزم «وحدت قصد مجرمانه» بوده و علم و عمد معاون و مباشر باید «مقدم یا متقارن با رفتار مجرمانه» به نحو واحد وجود داشته باشد. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)

 

نکته آزمونی
اگر فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)[مطروحه در آزمون قضاوت ۱۳۹۲]؛ منظور تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا از جرم شدیدتر، جرم شدیدتری از همان نوع است وگرنه هرگاه مباشر به طور کامل نوع جرم را که با دیگری نسبت به آن توافق کرده تغییر دهد به نحوی که هیچ رابطه سببی بین عملکرد معاون با مباشر نباشد، محکوم کردن معاون به معاونت در جرم شدیدتر فاقد وجاهت قانونی است. [میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چاپ سی و پنجم، پاییز ۱۳۹۲، ص ۱۱۷]

 

نکته آزمونی
با لحاظ اینکه برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد مجرمانه شرط است لذا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نخواهد بود زیرا در جرایم غیر عمدی مباشر اصلاً قصد ارتکاب جرم را ندارد.

 

نکته آزمونی
عمل مالک اتومبیلی که وسیله نقلیه خود را به شاگردش که فاقد پروانه رانندگی است می­دهد و در نتیجه رانندگی شاگرد، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی به وقوع می­پیوندند، عمل صاحب اتومبیل معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه است نه معاونت در جرم قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی.
مصادیقی از جرایمی که ماهیتاً معاونت­اند اما به دلیل اهمیت موضوع با تبعیت از نظریه «مجرمیت مستقل» قانونگذار آن رفتارها را جداگانه جرم انگاری کرده است؛

۱- تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور. ­(م ۵۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۲- تشویق مردم به فساد و فحشاء (م ۶۳۹ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۳- تشویق مردم به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند ج م ۲۱ ق مجازات جرایم نیروهای مسلح)

۴- ارائه طریق به زن حامله بروی سقط جنین (م ۶۲۳ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۵- مساعدت در خلاصی دادن مجرم از محاکمه (م ۵۵۴ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۶- اخلال در فرودگاهها و تأسیسات آن با خدعه (بند ۳ ماده واحده قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹)

 

* ماده ۳۵ الحاقی مصوب ۹/۵/۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مبارزه با مواد مخدر؛
هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور کند به مصرف موادمخدر یا روان­گردان به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

 

مهمترین نکات معاونت در جرم
۱- لزوم وحدت قصد مجرمانه معاون ومباشر
۲- لزوم تقدم یا تقارن زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر جرم
۳- لزوم وقوع معاونت با «‌فعل» و نه ترک فعل. (معاونت با ترک فعل، محقق نمی­شود اما معاونت در ترک فعل محقق است)
۴- لزوم وقوع معاونت «بطور کامل». (شروع به معاونت قابل مجازات نیست اما معاونت در شروع به جرم محقق است)
۵- معاونت در جرایم غیرعمدی ممکن نیست.

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

تشخیص صلاحیت
مرجع تشخیص صلاحیت: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. این حکم بر اساس قاعده ی مشهور « قاضی اصل، قاضی فرع هم می باشد» تدوین یافته است.
مناط صلاحیت: مناط صلاحیت داداگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است، که همان تاریخی است که دادخواستدر دفتر کل ثبت می شود. مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. بنابراین در تمام مواردی که صلاحیت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعیین می شود، چنانچه پس از تاریخ تقدیم دادخواست و ثبت آن، خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد، تاثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت.
مراحل تحقق اختلاف در صلاحیت
اختلاف در صلاحیت چگونه محقق می شود؟ ( ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
۱-    دادگاه صادر کننده خود را صالح به رسیدگی نداند وقرار عدم صلاحیت صادر کند.
۲-    پرونده را به همراه قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید.
۳-    دادگاه مرجوع الیه خود را صالح به رسیدگی نداند
۴-    ادعای عدم صلاحیت دادگاه ارجاع کننده را نپذیرد و همان دادگاه اول را صالح تشخیص دهد.
نکته: به موجب نص ماده ی ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نمودار پلکانی بالا، چنانچه دادگاه مرجوع الیه خود را صالح نداند ولی در عین حال ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد ( یعنی فقدان مرحله چهارم از مراحل تحقق اختلاف در صلاحیت) و دادگاه سومی را صالح تشخیص دهد، می بایست پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه سوم بفرستد و در این حالت اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.
مثال: دادگاه عمومی اصفهان در حال رسیدگی به پرونده است که متوجه عدم صلاحیت خود می شود و دادگاه همدان را صالح به رسیدگی می داند. بنابراین با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه همدان ارسال می دارد. دادگاه همدان ممکن است به دو شکل اقدام نماید.
۱-    دادگاه همدان خود را صالح نداند بلکه همان دادگاه اصفهان را صالح بداند که در این حالت اختلاف در صلاحیت محقق می شود و پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال می شود.
۲-    خود را صالح نداند ولی در عین حال دادگاه اصفهان را نیز صالح نداند ( ادعای عدم صلاحیت اصفهان را بپذیرد) بلکه دادگاه تهران را صالح تشخیص دهد، در این حالت بین اصفهان و همدان اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.

 

دو مرجع حل اختلاف در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده است:

۱- دیوان عالی کشور

۲- دادگاه تجدید نظر استان
۱-    دیوان عالی کشور در این راستا دو وظیفه است.
الف- حل اختلاف در موارد تعیین شده: در مواردی پس از حدوث اختلاف، دیوان عالی کشور بر اساس مواد ۲۷ الی ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می کند.
ب-    تعیین مرجع صالح: در مواردی بی آنکه اختلاف در صلاحیت محقق شود. دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می نماید. ( م. ۲۸ ق. آ. د)
۲-    دادگاه تجدید نظر استان: فقط وظیفه اش حل اختلاف در همان مواردی است که پیش بینی شده است.

 

مراجع حل اختلاف در صلاحیت – دیوان عالی کشور
۱-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه ای قضایی دو استان
همین که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی از دو استان باشند. دیگر نیازی به بررسی هم عرض یا غیر هم عرض بودن دادگاه ها نیست و حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
الف- دادگاه هم عرض: اختلاف بین عمومی و عمومی – انقلاب  با انقلاب …
ب- دادگاه غیر هم عرض: اختلاف بین عمومی و انقلاب- نظامی با عمومی….
۲-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلف از حوزه قضایی یک استان
در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی یک استان باشد باید هم عرض یا غیر هم عرض بودن بررسی شود چرا که فقط در حالت غیر هم عرض بودن  دیوان عالی کشو مرجع حل اختلاف است و در حالت هم عرض بودن، دادگاه تجدید نظر استان، مرجع حل اختلاف می باشد.
۳-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان
در این حالت نیز اختلاف در صلاحیت محقق می شود و نظر مرجع عالی ( دیوان عالی کشور) لازم الاتباع است.
۴-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری
به موجب ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله ی دیوان عالی کشور به عمل می آید.
مراجع حل اختلاف در صلاحیت ( دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان- دیوان عدالت اداری)
مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می کند ( مواد ۲۷،۲۸،۳۰ق.آد.م)
۱-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی دو استان
۲-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلف و غیر هم عرض از حوزه ی قضایی
۳-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان
۴-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری
مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می کند(۲۸ ق. آ. د. م)
وقتی که دادگاه عمومی، انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده، با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری( مثل مراجع ثبتی و مراجع پیش بینی شده در قانون کار) از خود نفی صلاحیت نماید، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده،ممنوع بوده و می بایست آن را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
مواردی که دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف می نماید. (۲۸،۳۰ق. آ. د.م )
۱-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های هم عرض حوزه قضایی یک استان:
–    وقتی که اختلاف در یک استان باشد و بین دادگاه های هم عرض ایجاد شود ( مثلا بین عمومی و عمومی- انقلاب با انقلاب- نظامی با نظامی….) مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان است.
۲-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان:
–    در چنین حالتی که اختلاف در صلاحیت محقق می شود نظر دادگاه تجدید نظر استان در مورد صلاحیت لازم الاتباع است.
مواردی که دیوان عدالت اداری مرجع تعیین کننده است
۱-    در صورتی که مراجع اختصاصی و بدوی اداری به صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستد.
۲-    در صورت اختلاف بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری حل آن با دیوان عدالت اداری است.
۳-    در صورت اختلاف بین مراجع اختصاصی و بدوی اداری با دیوان عدالت اداری نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است.
منبع: کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی / علی فلاح

پدیده مجرمانه و عنصر روانی یا معنوی

مفهوم عنصر روانی یا معنوی
انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده برای احراز مجرمیت کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته یا در اجرای آن بی آنکه واجد قصد منجزی باشد، خطایی را مرتکب شده باشد.
عنصر معنوی:
۱-  عنصر معنوی جرایم عمدی:
الف : سوء نیت عام ( اراده آگاهانه در رفتار فیزیکی مجرمانه)
ب: سوء نیت خاص( اراده آگاهانه به تحصیل نتیجه مجرمانه)
۲-  عنصر معنوی جرایم غیرعمدی:
الف: سوء نیت عام ( اراده آگاهانه در رفتار مجرمانه)
ب: خطا یا تقصیر جزایی
انواع عنصر روانی
–  قصد مجرمانه در جرایم عمدی:

خواستن قطعی و منجر فعل یا ترک فعل مجرمانه و یا اراده آگاهانه بر رفتار مجرمانه با یقین خواستن و حصول نتیجه مجرمانه است، که علم بر حکم و موضوع و عمد در رفتار و تحصیل نتیجه مجرمانه است، که علم بر حکم و موضوع و عمد و رفتار و تحصیل نتیجه مجرمانه از اوصاف آن می باشد.
–  خطای کیفری در جرایم غیر عمدی:

رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا فقدان مهارت می باشد که از لحاظ قانون قابل مجازات است.
شروط تحقق عمد:

۱- تقارن اراده ارتکاب با قصد مجرمانه

۲-تطابق اراده ارتکاب با قصد مجرمانه

نکته آزمونی: اگر الف ، قصد قتل ب را داشته و در حین حرکت به سمت او با اتومبیل، به دلیل بی احتیاطی تصادف کند و مجنی علیه تصادف از قضا همان ب باشد قتل عمد نیست به دلیل عدم تقارن اراده با قصد مجرمانه.
 نکته آزمونی: لزوم تطابق اراده با قصد مجرمانه یعنی اثبات اینکه میل و اراده فاعل مستقر بوده بر اینکه نتیجه مجرمانه مورد نظر خویش را از همین رفتار ارتکابی خود اخذ کند.
نکته آزمونی: در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ( علم موضوعی) باید قصد او را در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد ( قصد یا عمد در رفتار) ، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد ( قصد نتیجه و علم حکمی)، ( ماده ۱۴۴ ق. م. ا).
نکته آزمونی: با لحاظ معیارهای حقوق جزا سوء نیت عام مشتمل است بر اراده آگاهانه در انجام رفتار مجرمانه و سوء نیت خاص مشتمل است بر اراده آگاهانه بر موضوع و نتیجه مجرمانه. ( مطروحه در آزمون قضاوت ۱۳۹۱)

درجات عمد
۱-  سوء نیت عام: اراده آگاهانه مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه
۲-  سوء نیت خاص: اراده آگاهانه مرتکب نسبت به مال یا شخص موضوع جرم
۳-  سوء نیت معین: عزم وقوع جرم نسبت به شخص یا شی معین
۴-  سوء نیت نامعین: خواستن نتیجه مجرمانه بدون پیش بینی و تصور دقیق کیفیت آن.
–  وصفی که در آن فاعل خواستار نتیجه نیست اما می تواند نتیجه را پیش بینی کرده یا احتمال وقوع آن را دهد . ( سوء نیت احتمالی)
۵-  سوء نیت ساده: ارتکاب به جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد.
۶-  سوء نیت مشدد ( یا با سبق تصمیم): ارتکاب به جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.
انواع تقصیر یا خطای جزایی
۱-  بی احتیاطی : اقدام ( فعل) به امری که نمی بایست به آن مبادرت نمود.
۲-  بی مبالاتی: خودداری( ترک فعل) از امری که می بایست به آن مبادرت نمود.
۳-  عدم مهارت: الف: عدم مهارت بدنی، ب: عدم مهارت روانی ( بی اطلاعی)
۴-  عدم رعایت نظامات دولتی
نکته آزمونی : انگیزه از قصد مجرمانه جداست و به طور کلی از ارکان عنصر معنوی جرم به شمار نمی رود فقط در برخی موارد می توان مقام قضایی را در اعمال تخفیف مجازات هدایت نماید از جمله وجود انگیزه شرافتمندانه با لحاظ بند پ ماده ۳۸ ق.م. ا ( مطروحه در آزمون ارشد سراسری ۱۳۹۲)

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی  / شادی عظیم زاده

در صلاحیت دادگاه ها (صلاحیت ذاتی و نسبی)

صلاحیت: عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشد.

 

مفهوم صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف ، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای، به حکم قانون است.

 

صنف: برای تشخیص مراجع صالح باید دانست که واحدهای قضاوتی( مراجع) تشکیل دهنده ی سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف، مراجع قضاوتی (حقوقی و کیفری) و مراجع اداری تقسیم می شوند.

 

نوع: در هر صنف، مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عمومی ، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی امور، جز آن هایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می باشند. و مراجع استثنایی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آن هایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.

 

درجه: در هر نوع از مراجع قضاوتی ، درجاتی وجود دارد، بدین شکل که مرجع حقوقی تجدید نظر( درجه بالا) متمایز است و برای رسیدگی به ماهیت یک دعوا در مرحله ی تجدید نظر حتماً باید قبلاً در مرحله ی نخستین( درجه پایین) نسبت به آن رای صادر شده باشد مگر در موارد استثنایی.

 

صلاحیت محلی: پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح براساس صنف ، نوع و درجه تعیین گردید. باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است، کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی صالح محسوب می شود و باید به دعوا رسیدگی نماید.

 

خصوصیات قواعد صلاحیت ها
صلاحیت ذاتی: از قواعد آمره است از این امر دو نتیجه حاصل می شود:
الف) لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع و مراحل رسیدگی: یعنی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار دارد، چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باید حتی بدون ایراد ذی نفعی (ایراد در اینجا نقش تذکر را دارد) از رسیدگی به آن خوداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

ب) بی اثر بودن توافق : اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی، دعوا را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد واگذار نمایند چرا که توافق برخلاف قواعد آمره بی اثر است.

 

صلاحیت محلی: قواعد صلاحیت محلی علی الاصول از قواعد مخیره شمرده می شود:

با توجه به این قاعده ۳ حالت ذیل متصور است:
الف) چنانچه دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد و خوانده در اولین جلسه ی دادرسی نسبت به آن ایراد نماید، طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.

 

ب) در صورتی که ایراد به عدم صلاحیت محلی پس از اولین جلسه ی دادرسی باشد به موجب ماده ۹۰ آ.د.م نباید به آن ترتیب اثر داد و از نظر نتیجه مثل مورد بعدی یعنی عدم ایراد است.

 

ج) در صورتی که اصلاً ایرادی به عدم صلاحیت وارد نشود چون جزء قواعد مخیره است، نباید قرار عدم صلاحیت صادر شود و نهایت اینست که گفته شود، دادگاه مخیر است به دعوا رسیدگی نماید.

 

منبع: کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی / دکتر علی فلاح

پدیده مجرمانه و عنصر مادی

مفهوم عنصر مادی
تحقق خارجی، ملموس، محسوس و عینی فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.
انواع رفتار مجرمانه بر اساس عنصر مادی: رفتار مثبت ( فعل)، رفتار منفی ( ترک فعل) ، فعل ناشی از ترک فعل، حالت
نکته آزمونی:  نابینایی در شرف سقوط به چاه است شخصی که ناظر بر سقوط اوست به عمد ساکت می ماند و مرد نابینا به خاطر سکوت هلاک می شود عمل ناظر؛ ( برگرفته از آزمون سردفتری ۱۳۸۶)
–  فعل ناشی از ترک فعل است و قابل مجازات نیست، با لحاظ فقدان شرایط ماده ۲۹۵ ق. م ا ۱۳۹۲

 

مفهوم رابطه علیت یا سبیت
متن ماده ۵۳۵ ق. م . ا؛ هر گاه دو یا چند نفر با انجام « عمل غیر مجاز» در وقوع جنایتی به نحو « سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب» دیکر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنک به گودال بیفتد که در این صورت،  کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

 

اجتماع اسباب
۱-  اسباب طولی غیر مجاز: اعمال قاعده سبب مقدم در تاثیر مستند به ماده ۵۳۵ ق. م. ا ( مگر در حالت شرکت در جرم)
۲-  اسباب طولی برخی مجاز، برخی غیر مجاز : ضمان برعهده عامل یا سبب غیر مجاز مستند به ماده ۵۳۶ ق. م. ا

 

مقایسه اجتماع عوامل در فروض مختلف

فرض مساله:
۱-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند. ( ماده ۵۲۶ ق. م . ا)
۲-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل:  اگر تاثیر رفتار مرتکبان در تحقق جنایت متفاوت باشد. هریک به میزان تاثیر رفتارشان ضامن هستند.( ماده ۵۲۶ ق. م ا )
۳-  دو یا چند نفر به نحوه شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی شوند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت یا خسارت به تمام عوامل مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند ( صرف نظر از میزان تقصیر هر یک) ( ماهد ۵۳۳ ق. م. ا)

 

لزوم اثبات رابطه سبیت در جرایم ناشی از ترک فعل

مطابق ماده ۲۹۵ ق. م. ا در جرایم ترک فعل تحقق شرایط ذیل باید احراز گردد؛
۱-  لزوم وجود تکلیف قانونی یا قراردادی از قبل برای ترک فعل
۲-  لزوم توانایی ترک فعل بر انجام تکلیف
۳-  لزوم اثبات رابطه سببی بین نتیجه و ترک تکلیف

 

لزوم رابطه سببی بین عنصر مادی جرایم غیر عمدی با نتیجه آن
در لزوم رابطه سببیت در جنایات غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی ذکر این نکته ضروری است که باید رفتار توام با بی احتیاطی و خطایی باعث تحقق جنایت شده باشد. پس اگر در زمانی که فردی با نقض نظامات رانندگی مثلاً بدون داشتن گواهینامه اما با مهارت لازم رانندگی کند و دیگری ناخودآگاه خود را جلوی ماشین او پرت کند و بمیرد راننده ضامن مرگ نیست زیرا نداشتن گواهینامه، سبب مرگ حادثه دیده نبوده است به نحوی که اگر راننده گواهینامه هم داشت باز حادثه رخ می داد پس با لحاظ ماده ۵۰۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ ( که حتی چنین جنایتی خطای محض هم نیست) و با لحاظ رای وحدت رویه ۶/۷/۱۳۶۲ شماره ۱۳ که اگر کسیکه ارتکاب قتل به او نسبت داده شده هیچ گونه تخلفی ننموده باشد وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئولیتی ندارد و راننده تنها به جرم رانندگی بدون گواهینامه موضوع ماده ۷۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ قابل محکومیت است.
متن ماده ۵۲۹ ق. م. ا ؛ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

 

مساله
آقای الف که فاقد پروانه رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی شود در اینصورت ؛ ( برگرفته از آزمون وکالت ۱۳۹۰)
–  با لحاظ اینکه تخلف الف تاثیری در حادثه نداشته است به گونه ای که تقصیر او علت جنایت حاصله نمی باشد به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۲۹ ق. م.ا راننده ضامن جنایت حاصله نیست و فقط به استناد ماده ۷۲۳ ق. تعزیرات ۱۳۷۵ به جرم رانندگی بدون پروانه محکوم می شود.

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی / دکتر شادی عظیم زاده

شناسایی تجار در نظم تطبیقی (۱)

شناسایی تاجر
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی به نام و به حساب خود قرار بدهد. ( ماده ۱ قانون تجارت)

 

عناصر تاجر بودن
۱-    وجود شخص: منظور از کلمه « کسی» در تعریف شخص تاجر مقرر در ماده ی ۱ قانون تجارت عبارت از همه ی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی.
۲-    انجام معاملات تجاری ذاتی: منظور از معاملات تجارتی مذکور در ماده ۱ قانون تجارت، همان اعمال تجاری ذاتی ماده ۲ قانون تجارت می باشد.
۳-    انجام معاملات تجاری، به عنوان شغل معمولی با هدف امرار معاش.
۴-    انجام معاملات تجاری به نام و به حساب خود شخص.

انواع اشخاص:
۱- اشخاص حقیقی
۲- اشخاص حقوقی

• موضوع حقوق عمومی
الف- دولت : دولت حتی با انجام عملیات تجاری تاجر محسوب نمی شود چرا که با هدف سودآوری به این امور    نمی پردازد بلکه وظیفه ی اداره ی مملکتی اش انجام امور فوق را ایجاب می نماید.
ب- مؤسسات عمومی غیر دولتی: هدف اصلی آن ها ارائه خدمات است و نمی توانند تاجر باشند مثل: کمیته امداد امام خمینی، شهرداری
ج- شرکتهای دولتی تجاری و غیر تجاری
شرکتهای دولتی تجاری تاجر هستند، که این نوع شرکت ها بیشتر در قالب شرکت های سهامی عام می باشند.
شرکتهای دولتی غیر تجاری: تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.  ( ماده ۵۷۸ قانون تجارت)
• موضوع حقوق خصوصی
الف- شرکتهای تجاری: شکلاً تجاری- شرکتهایی که صرف نظر از نوع فعالیت آنها همین که در قالب معین شده در قانون تشکیل شوند تجاری هستند، چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از بین شرکت ها فقط شرکت سهامی، جزء این دسته است. ( ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
موضوعاً تجاری- شرکتهایی که شرط تجاری بودن آنها انجام عملیات تجاری است که عبارتند از شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط. ( بند ۲ تا ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت)
ب- مؤسسات و شرکتهای غیرتجاری: شرکتهایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند. ( ماده ۵۸۴ قانون تجارت)

• محدودیت های و استثنائات آزادی تجارت

محدودیت های اشخاص
۱- شخص داخلی: اشخاص ذیل نمی توانند تجارت کنند
سردفتران، قضات، کارمندان گمرک در خصوص حق العمل گمرک ، کارمندان دولت در خصوص معاملات دولتی
۲- شخص خارجی: اشخاص بیگانه نمی توانند در موارد ذیل تجارت کنند.
دلالی( م ۲ ق. دلالان)، تصدی هواپیمایی ( م ۹ ق. هواپیمایی کشور)، بانکداری
محدودیت های موضوعی
۱- در انحصار دولتی
موضوعات اصل ۴۴ قانون اساسی، دخانیات
۲- مستلزم مجوز دولتی: عمل دلالی، نمایش فیلم، آژانس مسافرتی، حمل و نقل هوایی، تأسیس انبارهای عمومی
نکته آزمونی: اگر شخصی بدون توجه به محدودیت های مذکور اقدام به تجارت نماید شاید عمل وی همچنان تجارتی به شمار آید ولی وی دیگر تاجر نخواهد بود چرا ه برای کار غیرقانونی نمی توان آثار قانونی بار کرد.
نکته آزمونی: منظور از شغل معمولی صرفاً و الزاماً تکرار عمل نیست و صرف تکرار عمل سبب تاجر تلقی شدن شخص نمی شود، بلکه منظور از شغل معمولی این است که هدف از آن شغل و فعالیت امرار معاش باشد.

پدیده مجرمانه و عنصر قانونی

عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی

 

چکیده:

قسمت اول: عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانون گذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای آن کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانون گذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.
ماده ۱ ق. م. ا – قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
نکته: لزوم عنصر قانونی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست زیرا تحقق جرم منوط به نص صریح قانون بوده و قانون، رکن لازم پدیده مجرمانه می باشد.
ماده ۲ ق.م.ا – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاته موجب جلوگیری از تصمیم های خودسرانه، استبداد قضایی و یا نقض آزادی های فردی شهروندان خواهد شد.

 

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
۱- تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی
۲- عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی

 

نتایج تفسیر مضیق قوانین کیفری
۱- تبرئه در حال شک
۲- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس
کلید واژه: عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه –  عنصر قانونی بودن جرم و مجازاتها – عطف به ماسبق نشدن
مقدمه:
قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی یا قلمروی اجرای قوانین در زمان
مفهوم قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی
اصولاً اثر قوانین ناظر به آینده و قوانین بر گذشته باز نمی گردند و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد جرم محسوب نمی شود.
تحلیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی
مبنای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۶۹ قانون اساسی می باشد.
کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی – فقط در مقررات دولتی ( همه قوانین جزایی ماهوی به جز حدود، قصاص و دیات)
عدم کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی- در کلیه احکام شرعی ( حدود ، قصاص، دیات) به استناد رای وحدت رویه ۴۵ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۶۵
استقنائات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی:
۱- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری
قوانین تفسیری: قانون تفسیری، قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند و قانون جدیدی محسوب نمی شود، پس اثر آن از تاریخی است که قانون اصلی لازم الاجرا شده است.
۲- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی لاحق که به نفع متهم باشند با رعایت مقررات ماده ۱۰ ق. م. ا
نکته آزمونی: قاعده عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی در جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات اعمال نمی شود و بنابراین، این قوانین شرعی به گذشته عطف می شوند. (مطروحه در آزمون وکالت ۱۳۹۱ و قضاوت ۱۳۹۱)
کیفیت عطف به ماسبق شدن قوانین لاحق
قوانین لاحق که به موجب آنها از رفتار سابق متهم جزم زدایی شود.
۱- اگر حکم قطعی صادر نشده باشد- قانون لاحق قابل اعمال است.
۲- اگر حکم قطعی صادر شده باشد.
الف- اگر اجرا نشده دیگر اجرا نمی شود.
ب- اگر در حال اجرا باشد قرار موقوفی اجرا صادر می شود.
ج– اگر قبلا اجرا شده اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
قوانین لاحقی که به موجب آنها مجازات جرم ارتکابی تخفیف داده شود. به استناد بند ب م ۱۰ ق. م. ا
۱- قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
۲- محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
۳- در اقدامات تامینی و تربیتی ناظر بر اطفال بزهکار نیز ولی یا سرپرست طفل می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا کند.
قوانینی که استثنائاً عطف به ماسبق می شوند.
قوانین خفیف، قوانین جرم زدا، قوانین مساعد به نفع متهم، قوانین تفسیری، قوانین ناظر بر مرور زمان، قوانین شکلی ماده ۱۱ ق. م.
کلمات کلیدی: عطف به ما سبق –  تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی- قوانین جرم زدا
منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی  / شادی عظیم زاده