نوشته‌ها

شناسایی تجار در نظم تطبیقی (۲)

اعمال تجاری ذاتی ( ماده ۲ ق. ت)
اعمال توزیعی: تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، چه تصرفاتی در آن شده باشد و چه نشده باشد( بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت)

 

نکته: خرید و فروش کشتی مذکور در بند ۱۰ نیز از مصادیق همین مورد است.
تهیه و رساندن ملزومات ( بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت)

 

اعمال خدماتی که خود بر سه قسم است:

۱-  تصدی
•   تصدی به حمل و نقل به هر نحوی باشد.( بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت)
•  تصدی به عملیات حراجی( بند ۵ ماده ۲ ق. ت)
•  تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ( بند ۶ ماده ۲ ق. ت)
•  تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه ( بند ۳ ماده ۲ ق. ت)

 

۲-  واسطه ای
•  دلالی ( مواد ۳۵۶-۳۳۵ قانون تجارت)
•  حق العمل کاری یا کمیسیون ( مواد ۳۷۶- ۳۵۷ قانون تجارت)  
•  عاملی( بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت)
۳-  مالی
•  عملیات بانکی ( بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت)
•  عملیات صرافی ( بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت)
•  عملیات بیمه  ( بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت)

 

اعمال تولیدی
•  تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه و کار تولیدی مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد ( بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت)
•  کشتی سازی ( بند ۱۰ ماده ۲ قانون تجارت)
اعمال برواتی
•   منظور از معاملات برواتی اعمال حقوقی است که روی برات انجام می شود. یعنی صدور، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت … ( بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت)

 

اعمال تجاری تبعی ( ماده ۳ قانون تجارت)
مفهوم: معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنه تجاری محسوب می شود.

 

اعمال تجاری تبعی
•  کلیه معاملات بین تجار: ( بند ۱ ماده ۳ قانون تجارت) البته طبق نظر مشهور حقوقدانان و جهت هماهنگی این بند با بند ۲ ماده ۳ و ماده ۵ قانون تجارت باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می شود که برای امور یا حوائج تجاری انجام گرفته باشد.
•  کلیه معاملات بین تاجر با غیر تاجر جهت رفع حوائج تجارتی( بند ۲ ماده ۳ قانون تجارت)
•  کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند. ( بند ۳ ماده ۳ قانون تجارت)
•  کلیه معاملات شرکتهای تجارتی( بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت)

 

نکته: معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ( ماده ۴ قانون تجارت)
نکته آزمونی: عده ای قائل به وجود یک استثناء برای ماده ۴ قانون تجارت هستند و آن ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها است. به موجب قانون مذکور انواع شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که اقدام به خرید غیر منقول با قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش می کنند و اساساً برای این موضوعات تشکیل می شوند با این کار، یک عمل تجاری ذاتی انجام می دهند.

 

ویژگی های تصدی
•  در قالب موسسه یا بنگاه باشد.
•  تکرار شود
•  تشکیلات و ابزاری داشته باشد.

 

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبیقی / دکتر علی فلاح