مطالب توسط محمد

جزای اختصاصی — فصل اول

درس: جزای اختصاصی استاد: دکتر شادی عظیم زاده مبحث: جنایات (عنصر مادی) رفتار فیزکی مجرمانه، شرایط مربوط به جنایت و شرایط مجنی علیه – نتیجه جرم در جنایت   قسمت اول    

جزای عمومی – فصل دوم

درس: جزای عمومی استاد: دکتر شادی عظیم زاده مبحث: قلمروی قوانین در مکان – عنصر مادی و تقسیم بندی جرایم – عنصر روانی جرم   قسمت اول  قسمت دوم