ویژگی های آزمون (رایگان)

فلش56 ساعت تحلیل صوتی آزمون در پروفایل هر داوطلب

فلش5 جلسه مشاوره و آموزش شیوه های تست زنی و مدیریت آزمون

فلشارتباط با طراحان سوالات از طریق پروفیل داوطلبی

فلشکلاس های نکته و تست رایگان ویژه داوطلبانی که در مجموع آزمون ها معدل بالاتر از 11 کسب نماید.

فلشمعرفی انتخاب کانون مناسب به داوطلب

امکانات برتر

فلشطراحی سوالات تالیفی، تحلیلی ومفهومی با هدف آموزش و سنجش

فلشاستفاده از تله های تست و نکات آزمونی در سوالات

فلشاستاندارد و غیر تکرارای بودن سوالات مطرح شده در آزمونها

فلشپاسخنامه کاملا تشریحی

فلشچندین بار مرور مطالب در طول برگزاری آزمون ها

فلشارائه کارنامه های هوشمند تحلیلی

فلشبوجه بندی دقیق و منظم آزمون

فلشمشاهده درصد هر درس و نمایش رتبه آن درس در کل

فلشمقایسه کارنامه داوطلب با رتبه برتر آزمون

فلشجامعه آماری بالا

فلشذخیره آزمون هایی که داوطلب شرکت کرده در پنل شخصی

فلشنمایش نموادر آرمونی داوطلب

فلشنمایش نمودار پیشرفت داوطلب

فلشنمایش اصل پاسخ برگ داوطلب

                                                      دریافت فایل بودجه بندی آزمون های 18 مرحله

ثبت نام :

                                         sabt                     qqqqqqqqqqqqq